Provozní řád

1. Příjezd a odjezd

Po příjezdu je třeba zazvonit na zvonek na dveřích (vstup vedle kostela), případně zavolat správci chaty na tel. 777 940 711.

Host bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti správci chaty.

Za ubytovací služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku.

Ubytování hostů s předáním klíčů je možné každý den od 15.00h do 19.00 hodin. Pokud host nebude moci převzít pokoj ve stanoveném časovém rozmezí musí kontaktovat provozního chaty min 12 hodin před příjezdem na tel. 777 940 711 a domluvit se s ním na jiném čase a podmínkách příjezdu.

Při převzetí pokoje host přebírá pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit správci chaty po jejich zjištění. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení chaty hostem, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, host je povinen škodu uhradit.

Host přijetím klíčů od pokoje akceptuje provozní řád a to, že je seznámen s únikovými východy a rozmístění hasicích přístrojů v chatě. 

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány správci pensionu v den ukončení pobytu nejpozději do 10.hodin. Správce provede zběžnou kontrolu pokoje.  Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10.hodin může být hostovi účtován další započatý den pobytu.

V případě že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě. Výše úhrady bude vždy určena a zdůvodněna hostovi provozním chaty.

Parkování u pensionu je možné pouze na místech k tomu určených po domluvě se správcem chaty.

 

2. Školy a lyžařské kurzy

Ubytování škol v přírodě a lyžařských kurzů je možné až po seznámení se s provozním řádem, únikovými východy a rozmístění hasicích přístrojů v chatě odpovědnou osobou či jiným pedagogem, který tak stvrdí podpisem provozního řádu. Lůžkoviny budou k dispozici dle skutečného počtu žáků a pedagogů, žáci si postele povlékají sami.

 

3. Pravidla chování hostů v chatě

Ve všech prostorách chaty je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Ve všech prostorách chaty je zakázáno běhat, skákat ze schodů a provádět jiné aktivity, které by mohly vést ke zranění. Při chůzi na schodech se musí vždy osoba přidržovat zábradlí.

Je zakázáno vstupovat do prostorů označených zákazem vstupu, jako jsou např. kotelna či sklepní prostory.

Za děti zodpovídají rodiče nebo jiná zodpovědná osoba starší 18-ti let.

Ubytování psů a jiných zvířat je přísně zakázáno. Za porušení tohoto zákazu bude hostovi udělena pokuta 10 000 Kč a okamžitě zrušen pobyt bez náhrady.

Před vstupem do budovy je nutné si očistit obuv a přezout se v chodbě do přezůvek, pohyb po chatě je možný pouze v přezůvkách. Pokud nemá host přezůvky k dispozici, je možné si je zapůjčit u správce chaty.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa a jinak znečišťovat prostory chaty a jejího okolí.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče mimo spotřebičů sloužících k vlastní hygieně, nabíječky k PC a telefonům.

Host nesmí bez povolení správce chaty přemisťovat vybavení či provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor chaty nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční úhradu.

Pokud host potřebuje vynést odpadky, pak je umístí před dveře pokoje v době mezi 7:00 – 10:00.

Pronajaté pokoje se neuklízí v době, kdy je v nich ubytován host. Úklid je možný si domluvit se správcem chaty za poplatek.

Noční klid v chatě platí od 22.00 do 7.00 a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

V pokoji chaty může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem správce.

Větrat se doporučuje intenzivně a krátce.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji a uzamknout dveře pokoje stejně tak dveře chaty. Klíče je možné při odchodu ponechat u správce chaty.

Výměna ložního prádla se provádí vždy po skončení pobytu hosta. Výměna ručníku, koše a doplnění toaletního papíru je na požádání.

 

Lyžárna je umístěna vedle spodního vchodu a host si je zde povinen uložit své lyžařské potřeby. Lyžařské boty si host umístí vedle lyžárny do sušící místnosti a není dovoleno je nosit s sebou na pokoj. Pokud host nechce umístit lyžařské potřeby do společných prostor, může se domluvit se správcem chaty na jiném umístění.

Sušárna. Tyto místnosti jsou dvě – jedna vedle lyžárny a druhá v prvním patře. Sušící místnosti jsou vybaveny výkonnými vysoušeči vzduchu, které věci ve velice rychlé době vysuší. Doporučujeme si mokré věci umísťovat do sušáren, protože v pokojích věci neuschnou. Sušení většího množství prádla na radiátorech v pokojích je zakázáno z důvodu následné nefunkčnosti topení (cirkulace vzduchu).

 

4. Stravování

Pokud není dohodnuto jinak, pak platí:

Snídaně 8.00h – 9.00h

Oběd 12.00h – 12:30h

Večeře 18.00 – 19:00h

Pokud tyto časy hostovi nevyhovují, může se domluvit na jejich úpravě s provozním chaty.

 

5. Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztrátu a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy. Majetek ubytovaných hostů je pojištěn proti odcizení pouze při překonání překážek, proto vždy zamykejte hlavní vchod i pokoj.

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovacích hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit správci chaty nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele chaty nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátit hrozící nebezpečí.

 

6. Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání 112, První pomoc 155, Hasiči 150, Policie 158

Správce: 777 940 711 (p.Pleskač)

Půjčovna lyžařského vybavení: 777 096 572

Rozhledna Štěpánka: 603 806 473

Taxi Tanvald: 721 211 211

Skiareál U Čápa: 602 225 131

Skiareál pod Štěpánkou: 607 849 485

Bazén Jablonec nad Nisou: 483 319 328

Půjčovna sněžných skůtrů: 608 060 801

 

Při nedodržení provozního řádu je oprávněn provozovatel zrušit hostovi pobyt a požadovat úhradu za poskytnuté služby.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu chaty a věříme že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt a celý pracovní tým Vám děkuje.